2,1 mln złotych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Doświadczanie przemocy domowej poważnie zaburza życie jej ofiar. Odbija się nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale też psychicznym i na funkcjonowaniu w społeczeństwie. Ofiary wymagają wsparcia. Nie można też zapominać o sprawcach. Dodatkowo – uwrażliwiania na temat przemocy, potrzebują wszyscy, bo każdy może zostać wciągnięty w tę spiralę. Tak szeroki zakres działań planuje objąć dotacją samorząd Mazowsza, który przeznaczył na ten cel w sumie 2,1 mln zł. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) nadal prowadzi nabór wniosków dla organizacji pozarządowych, które chcą skorzystać z dotacji.

Z policyjnych danych dotyczących przestępczości, wynika, że w 2019 r. liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wyniosła 227 826 (z czego 124 382 stanowiły kobiety, 39 625 – mężczyźni, a 63 819 – dzieci). Sprawcami przemocy w rodzinie najczęściej są mężczyźni (wg danych Komendy Głównej Policji i TNS OBOP), a ofiarami najczęściej kobiety. Nie można jednak pomijać innych ofiar – dzieci oraz osób starszych czy z niepełnosprawnościami.

Dane dotyczące zjawiska przemocy są ciągle niedoszacowane, a problem przemocy nie maleje –zwłaszcza od początku trwania pandemii, gdy ofiary zmuszone są niemalże cały czas przebywać ze sprawcami.

Co roku realizujemy konkursy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale po raz pierwszy zaczynamy realizować programy korekcyjne dla tych, którzy są sprawcami przemocy w rodzinie

– informuje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego

. – Czasem jest tak, że to osoby, które się zgubiły, które nie wiedzą, jak sobie poradzić z trudnymi emocjami, niekiedy związanymi z przeżyciami z dzieciństwa. Bywa, że jakaś trudna sytuacja zewnętrzna sprawia, że człowiek staje się sprawcą przemocy. Nie da się jej przeciwdziałać, jeśli nie skieruje się działań do tych, którzy są źródłem, ale którzy też potrzebują odpowiedniej pomocy.

Wojewódzki program – kierunek działań

Zarząd województwa przyjął niedawno ważny dokument „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025”. – Można powiedzieć, że jest to swoisty drogowskaz dla organizacji pozarządowych, które zajmują się pracą z ofiarami przemocy, ale także organizacji, które tworzą projekty dotyczące sprawców przemocy. Zachęcam je do zapoznania się z rekomendacjami i przede wszystkim do tego, żebyśmy mogli wspólnie razem rozwiązywać problem przemocy na Mazowszu

– mówi Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Wojewódzki program powstał, by zmniejszyć występowanie zjawiska przemocy na Mazowszu. Realizacja działań wskazanych w programie ma dać wzrost świadomości, że przemoc w rodzinie to nie problem indywidualny, lecz społeczny. Dlatego skuteczne minimalizowanie tego zjawiska wymaga wspólnego wysiłku wielu instytucji, organizacji, ale też po prostu mieszkańców województwa. Załączony do niego Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy oraz oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych zawiera katalog działań interwencyjnych, czyli niezbędne minimum do pracy z ofiarami przemocy, jak również dla osób stosujących przemoc.

Dotacje na przeciwdziałanie przemocy

MCPS na początku marca ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, które podejmują różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki (w sumie 2,1 mln zł) przeznaczone są m.in. na działania, dzięki którym zwiększy się świadomość społeczna na temat przemocy, ale też zaangażowanie w reagowanie na nią. Chodzi o promowanie pozytywnych postaw, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań, m.in. przez wzmacnianie empatii wobec rówieśników dotkniętych przemocą w rodzinie. Efektem działań ma być też większa umiejętność rozpoznawania zjawiska przemocy w najbliższym otoczeniu oraz stworzenie sieci sojuszników i ambasadorów rekomendujących działania na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych przemocą.

W tym roku organizacje pozarządowe mogą również ubiegać się o dotację na przedsięwzięcia prowadzone wśród sprawców przemocy. Wszystko po to, by nauczyli się panować nad emocjami i nabrali umiejętności, które pozwolą im nie stosować przemocy.

Zadania będą realizowane na podstawie umów rocznych, a także umów trzyletnich, co da organizacjom pozarządowym możliwość dłuższego działania i rozplanowania swojej pracy. Oferty można składać jeszcze do 25 marca 2021 r. Więcej szczegółów na stronie: https://mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*