Ciechanowski Szpital potrzebuje pomocy w związku z pandemią SARS CoV-19

Szanowni Państwo!

Jako Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie pomocy Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie w walce z pandemią SARS-CoV-19.

Od ponad trzech tygodni, nasz Szpital, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego jest na Północnym Mazowszu na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Staramy się profesjonalnie zabezpieczać potrzeby zdrowotne 500 tysięcznej populacji mieszkańców naszego regionu. Równocześnie, podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić personelowi medycznemu, który w tych dniach jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo zarażenia COVID -19, bezpieczne warunki pracy. Zakup  specjalistycznych, indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych generuje ogromne koszty, np. tylko w ostatnim czasie kosztowało to Szpital ok 1,2 mln zł. Zamówione zostały kolejne respiratory, gdzie każda sztuka to koszt nawet ok. 90 tys. zł.

W związku z niespodziewanym wzrostem kosztów działalności medycznej, oraz bezwzględną koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń medycznych w niezwykle trudnej rzeczywistości pandemii wirusa SARS-CoV-2, musimy poszukiwać nowych możliwości wsparcia i pomocy dla funkcjonowania naszego Szpitala,  aby zapewnić pacjentom wysoki poziom opieki medycznej. Nie znamy dzisiaj skali epidemii, lecz musimy przygotowywać się na najgorsze scenariusze.

Dlatego ośmielam się prosić  Państwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Szpitala w Ciechanowie, liczy się każda złotówka i każdy dobry gest.

Pragnę także poinformować, że w dniu 31 marca 2020r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, gdzie w art. 6 przewidziana została zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 4 dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) i możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz takich jednostek jak Szpital w Ciechanowie. Dodatkowo w przypadku darowizn uczynionych do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny, zaś w razie darowizny dokonanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, darowizny dokonane od czerwca do końca września br. – odliczenie 100% ich wartości. Darowizny pieniężne muszą być potwierdzone przelewem, a rzeczowe dokumentem. Przedmiot darowizny Szpital musi spożytkować wyłącznie na przeciwdziałanie COVID-19.

Bliższych informacji o formie wsparcia, ewentualnych potrzebach rzeczowych udziela Pełnomocnik ds.Zarządzania Jakością tel. 23 673 05 15 .

z wyrazami szacunku

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Poniżej przedstawiamy wzór umowy darowizny:

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu ……..2020 roku w Ciechanowie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

– ………………………….. – ………………… ……………

zwanym w treści umowy „DARCZYŃCĄ”,

a

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, NIP 5661019200, REGON 000311622, reprezentowanym przez:

Andrzeja Kamasę – Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

zwanym w treści umowy „OBDAROWANYM”

strony zgodnie postanowiły, co następuje:

  1. Darczyńca zobowiązuje się przekazać na rzecz Obdarowanego kwotę w wysokości …………………………… zł (słownie: …………………….. złotych) tytułem darowizny z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
  2. Obdarowany oświadcza, że przyjmuje w/w kwotę.
  3. Obdarowany zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną kwotę na przeciwdziałanie COVID- 19, zgodnie z w/w ustawą.
  4. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Obdarowanemu na rachunek bankowy nr 09 1020 1592 0000 2102 0181 0563 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
  5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Niniejsza umowa nie stanowi żadnego zobowiązania do zakupu miedzy stronami jakichkolwiek usług, towarów nie objętych darowizną.
  7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………….                                                         ……………………………………

      Obdarowany                                                                                        Darczyńca

Źródło: SSzW w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*