Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Działkowcy mogą pozyskać wsparcie finansowe od miasta na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W budżecie na 2021 r. na dotacje dla ogrodów zabezpieczono 60 tys. zł. Wnioski
można składać od 16 marca do 12 kwietnia.

Remont będzie mógł objąć: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększają dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, a nie osoby fizyczne. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie.
ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Dot. dofinansowania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2021” lub wysłać go pocztą. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów (Biuro podawcze ul. Wodna 1,
w godz. pracy 8-16) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Ciechanów pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów (wniosek musi wpłynąć do Urzędu przed 12
kwietnia 2021 r.).
Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: statut wnioskodawcy, wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji oraz oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej. Musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad postępowania przy udzieleniu dotacji dla ROD. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku,
za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia. Wnioski rozpatruje komisja.
Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata. Dotacja nie może przekroczyć 80 % poniesionych kosztów wnioskowanego o dotację zadania i nie może być większa niż 30 000,00 zł.
Wszelkie pytania można kierować do Wydziału Inżynierii i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej, lub na skrzynkę mailową: imios@umciechnanow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*