Gmina Ciechanów ogłasza konkurs na najpiękniejsza ozdobę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO„Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”w Gminie Wiejskiej Ciechanów

1. Organizatorem Konkursu Wielkanocnego jest Wójt Gminy Ciechanów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz Klub Senior+ w Gumowie.

2. Organizator ogłasza Konkurs na 2021 rok. Konkurs trwa od 15.03.2021r. do 31.03.2021r.

3. Cele konkursu:

a) podkreślenie roli tradycji Świąt Wielkanocnych,

b) pielęgnowanie tradycji,

c) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej seniorów,

d) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie gminy.

4. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy seniorzy z terenu gminy Ciechanów tj. kobiety w wieku powyżej 60 lat, oraz mężczyźni w wieku powyżej 65 lat.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie we wskazanym terminie wykonanej ozdoby wielkanocnej wraz z podpisanym Imieniem i Nazwiskiem oraz numerem telefonu.

6. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną ozdobę.

7. Wykonane ozdoby nie mogą naruszać uczuć religijnych innych osób.

8. Wykonane ozdoby wielkanocne należy składać do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 lub w siedzibie Klubu Senior+ Gumowo 5D ( w wybrane dni: 16,19,23,26,30 marzec 2021r. w godzinach 9.00-14.00).

9. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Oceny ozdób wielkanocnych dokona powołane przez Organizatora jury. Decyzje jury są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

12. O sposobie wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie z uwagi na sytuację związaną z trwającą pandemią.

13. Ozdoby, które wpłyną od uczestników nie będą zwracane, zostaną przekazane na cele charytatywne.

14. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane jako element promocji działań gminy Ciechanów w dziedzinie edukacji, kultury i promocji i przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

15. Technika wykonania ozdoby wielkanocnej jest dowolna.

16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez przyczyny.

17. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie ozdób wielkanocnych zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez osoby trzecie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*