Gmina Regimin informuję o możliwości składania wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2236)  Wójt Gminy Regimin  informuje o możliwości składania wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę w terminie od dnia 9 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

w godz. pracy urzędu tj. 8:00 -16:00 (pokój nr 4, parter)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Będzie można zakupić maksymalnie do 1,5 tony węgla do końca grudnia 2022r. oraz maksymalnie kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna:

– zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Regimin,

– która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

– która nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku w terminie do 31 grudnia 2022 roku oraz co najmniej 1,5 tony w terminie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023r.

Tryb weryfikacji wniosku

Weryfikacja wniosku nastąpi niezwłocznie.
W celu weryfikacji złożonego wniosku zostaną podjęte następujące  czynności:

  1. zostanie sprawdzone czy został przyznany dodatek węglowy,
  2. jeśli wniosek o dodatek węglowy nie został jeszcze złożony, zostanie zweryfikowane czy wnioskodawca spełnia warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłoszono źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
  3. będzie dokonana weryfikacja wnioskodawcy w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców gminy.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku drogą telefoniczną lub mailową zostanie przekazana informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
Otrzymanie informacji pozytywnej będzie podstawą dokonania zapłaty za węgiel.
Opłata będzie dokonywana w kasie urzędu lub na wskazane konto bankowe.

Po zaksięgowaniu wpłaty za węgiel na koncie bankowym gminy będzie wystawione zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla po cenie preferencyjnej, które trzeba będzie okazać na składzie węgla, z którym gmina będzie miała podpisaną umowę.

Zasady dystrybucji węgla:

– dystrybucją węgla w imieniu gminy zajmie się skład węglowy po podpisaniu stosownej umowy z gminą;

– termin odbioru węgla ze składu będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty wnioskodawcy na koncie gminy i otrzymaniu zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po cenie    preferencyjnej,

 – kontakt w sprawie odbioru węgla odbędzie się według kolejności zapłaty za węgiel oraz z uwzględnieniem faktycznej dostępności zakupionego sortymentu na składzie węglowym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w załączeniu.

Zapisz się do Komunikatora SMS Gminy Regimin!

https://regimin.pl/wiadomosci/47072/system_powiadamiania_sms

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*