Jak się żyje w subregionie ciechanowskim?

Jak się nam żyję w podregionie ciechanowskim? Chyba każdego kto jest z tych stron zainteresuję ta tematyka. Poniżej przedstawiamy kilka danych dotyczących stopy bezrobocia, demografii, czy budownictwa mieszkaniowego.

Demografia – stan w dniu 30 czerwca 2020 r.:

• liczba ludności wyniosła 338683 i była o 1416 (o 0,4%) mniejsza niż przed rokiem,

• w miastach mieszkało 137415 osób,

• ludność poniżej 25 lat stanowiła 26,8% ogółu, a w wieku 65 lat i więcej– 17,2%,

• przyrost naturalny na 1000 ludności był ujemny i wyniósł -2,55,

• saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000ludności było ujemne i wyniosło -1,93.

Bezrobocie – stan w dniu 30 września 2020 r.:

• stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,1% i była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,7 p. proc.,

• liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 13795, z czego 53,8% stanowiły kobiety,

• bez prawa do zasiłku było 82,2% bezrobotnych zarejestrowanych,

• bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący stanowili 16,9%,

• na wsi mieszkało 57,5% zarejestrowanych bezrobotnych.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. (dane wstępne):

• od początku roku oddano do użytkowania 1154 mieszkania, tj. o 149 (14,8%) więcej niż w okresie styczeń–wrzesień 2019 r.,

• z ogólnej liczby ukończonych mieszkań 452 to mieszkania indywidualne, a 702 – przeznaczone na sprzedaż lub wynajem,

• przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 85,0 m2, przy czym mieszkanie indywidualne miało średnio 132,9 m2, a poza budownictwem indywidualnym 54,2 m2,

• rozpoczęto budowę 1147 mieszkań (mniej niż przed rokiem o 266, tj. o 18,8%).

Podmioty gospodarki narodowej REGON – stan w dniu 30 września 2020 r.:

• w rejestrze REGON zarejestrowanych było 27755 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 753 (2,8%) więcej niż przed rokiem,

• większość (79,4%) podmiotów gospodarki narodowej to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ich liczba wyniosła 22048,

• liczba osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej wyniosła 5707, w tym 1395 to spółki handlowe.

Bezpieczeństwo publiczne w okresie styczeń–wrzesień 2020 r.:

• od początku roku w zakończonych postępowaniach przygotowawczych Policja stwierdziła 4260 przestępstw, z czego 55,4% stanowiły przestępstwa kryminalne. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku przestępstw ogółem było mniej o 1227 (o 22,4%),

• wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 81,6%.

Źródło: GUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*