Konferencja prasowa Joanny Potockiej - Rak na temat bieżącej sytuacji w powiecie Ciechanowskim. Odpowiedź Przewodniczącego Morawskiego. [VIDEO]

W ostatni piątek w starostwie powiatowym w Ciechanowie odbyła się specjalnie zwołała konferencja prasowa na której to starosta Joanna Potocka – Rak odniosła się wniosku o odwołanie jej z funkcji starosty powiatu ciechanowskiego. Tego samego dnia dostaliśmy pismo od przewodniczącego powiatu, który ustosunkował się do słów Joanny Potockiej – Rak.

Treść pisma przewodniczącego Sławomira Morawskiego:

Po przeprowadzeniu analizy formalno-prawnej złożonego przez
Państwa radnych do Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego
wniosku z dnia 09 grudnia 2022r. o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu, do którego załączono projekt porządku obrad oraz dokument pn.
Uzasadnienie wniosku z dnia 09.12.2022r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
informuję, że w oparciu o złożony wniosek brak podstaw prawnych do
zwołania sesji nadzwyczajnej.
W szczególności, wyjaśniam, że sam wniosek nie spełnia wymogów
formalnych, a proponowane punkty porządku obrad w sposób istotny
naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zgodnie z przepisem art. 15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022r., poz. 1526) na wniosek zarządu
lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku, który powinien spełniać wymogi określone w ust. 1. Z
kolei art. 15 ust 1 powołanej ustawy stanowi, że do zawiadomienia o
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Złożony przez co najmniej ¼ ustawowego składu rady wniosek nie
zawiera projektów uchwał, natomiast zawiera załącznik pn. Uzasadnienie
wniosku z dnia 09.12.2022r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej, a co za tym
idzie nie spełnia wymogów formalnych wynikających z art. 15 ust 7 w zw. z
ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Cytowane wyżej przepisy prawa bardzo precyzyjnie określają wymogi
formalne wniosku oo zwołanie sesji nadzwyczajnej i nie przewidują
możliwości prawnej dołączania do wniosku o zwołanie sesji innych
dokumentów niż projekty uchwał, w tym uzasadnienia wniosku o zwołanie
sesji. Co należy podkreślić stworzony przez radnych wnioskujących o
zwołanie sesji nadzwyczajnej, dokument uzasadnienia wniosku o zwołanie
sesji nadzwyczajnej, nie jest w ogóle znany polskiemu prawu
samorządowemu. Już z tych powodów,w wyniku złożonego wniosku nie
można było zwołać sesji nadzwyczajnej.
Dodatkowo, odnosząc się z kolei do proponowanego porządku obrad,
należy wskazać, że zawiera on zapisy naruszające powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, tj. ustawy o samorządzie powiatowym.
Godzi się przypomnieć wnioskodawcom, że ustawodawca w art.  31
ustawy o samorządzie powiatowym bardzo precyzyjnie określił procedurę
odwołania starosty z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub
wotum zaufania. A mianowicie w ust 1 sprecyzował, że Rada powiatu może
odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub
nieudzielenie wotum zaufania zarządowi jedynie na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego składu rady. Zaś w ust 2 tegoż artykułu określił,że wniosek, o
którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
Żaden przepis cytowanej ustawy nie przewiduje w procedurze
poprzedzającej sesję na której odbędzie się głosowanie nad odwołaniem
starosty, zasięgania opinii czy uzyskiwania stanowisk innych organów czy
grup radnych, w tym również nie przewiduje uzyskiwania stanowiska starosty
w sprawie wniosku o odwołanie starosty czy też „oświadczeń” członków
zarządu powiatu, którego członkiem jest starosta, w sprawie tegoż wniosku.
Na marginesie „oświadczenia członków zarządu” nie mają w ogóle podstaw
prawnych zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w Statucie
Powiatu. Statut przewiduje jedynie oświadczenia zarządu w formie uchwały,
a nie oświadczenia poszczególnych członków zarządu.
Skoro ustawodawca w akcie prawnym rangi ustawowej przesądził
jednoznacznie, że jedynym organem uprawnionym i jednocześnie
zobowiązanym do zajęcia stanowiska odnośnie wniosku o odwołanie starosty
w formie opinii jest komisja rewizyjna, to zwoływanie sesji nadzwyczajnej
tylko po to, aby bez podstawy prawnej zajął stanowisko starosta, a następnie
również bez podstawy prawnej składali „oświadczenia” członkowie zarządu
powiatu, naruszałoby w sposób istotny obowiązujący porządek prawny.
Scedowanie przez ustawodawcę prawa do zaopiniowania wniosku o
odwołanie starosty na komisję rewizyjną,a nie na starostę czy członków
zarządu powiatu, nie jest rozwiązaniem przypadkowym, gdyż to właśnie
komisja rewizyjna ma kompetencje do kontroli zarządu powiatu, a więc i
starosty. Co wymaga szczególnego podkreślenia zgodnie z przepisem art. 16
ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład komisji rewizyjnej
wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem m.in.
członków zarządu, a więc również starosty. Takie rozwiązanie prawne

zapewnia, że starosta ani zarząd powiatu ze starostą, nie mają ustawowego
prawa siebie kontrolować ani oceniać swojej pracy.
Nie można być bowiem sędzią w swojej sprawie i dotyczy to
zarówno starosty jak i członków zarządu, gdyż odwołanie starosty
powoduje, że funkcję w zarządzie tracą także pozostali członkowie
zarządu powiatu.
Reasumując proponowane punkty porządku obrad stoją w sprzeczności
z obowiązującym prawem.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że brak możliwości
prawnej zwołania sesji nadzwyczajnej nie pozbawia radnych członków
zarządu powiatu, tj. Joanny Potockiej -Rak i Stefana Żbikowskiego
możliwości odniesienia się do wniosku o odwołanie starosty, na takich
zasadach jak każdy inny radny Rady Powiatu Ciechanowskiego, na sesji
w dniu 28 grudnia 2022r., na której wniosek będzie poddany pod głosowanie.
Obowiązujące w tym zakresie prawo nie daje bowiem członkom zarządu
powiatu w procedurze po zgłoszeniu wniosku o odwołanie starosty żadnej
uprzywilejowanej pozycji.
Mając powyższe na względzie – informuję, że brak jest podstaw
prawnych do zwołania wnioskowanej sesji nadzwyczajnej z przyczyn
szczegółowo omówionych w niniejszym piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*