Konkurs na organizację letniego wypoczynku

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia miasto przeznaczyło 40 tys. zł. Oferty dotyczące zadania należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1). Wybór ofert nastąpi do 17 kwietnia. Komisja opiniująca przedłoży prezydentowi propozycje, prezydent podejmie ostateczną decyzję o wyborze ofert na realizację zadania oraz o kwotach dotacji.

W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.

Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych. Oferty należy składać na dotychczas obowiązujących formularzach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*