Korzystne zmiany dla nowych firm!

Od marca nowe firmy nie zapłacą składek ZUS przez pół roku prowadzenia działalności!

Na ostatnim posiedzeniu, Sejm uchwalił (większością głosów) pięć ustaw, które wchodzą w skład Konstytucji Biznesu. Za przyjęciem nowej ustawy Prawo Przedsiębiorców głosowały kluby parlamentarne: PiS, Kukiz15, Nowoczesna, PSL, przeciwko był cały klub PO.

Prawo Przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie, które polega na zwolnieniu nowych firm ze składek ZUS. Każda nowo zarejestrowana firma będzie zwolniona z opłacania składek przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zwolnienia obejmują składki na ubezpieczenia społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa). Nowe przepisy wejdą w życie już 31 marca 2018 roku.

Oprócz tego, przy tej ustawie możemy mówić o tzw. działalności niezarejestrowanej. Osoby, które będą osiągały miesięcznie przychody niższe od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 100,00 zł), nie będą miały obowiązku rejestrowania działalności a co za tym idzie, nie będą miały obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS ( w tym również zdrowotnej). Takie rozwiązanie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018r.

Od marca również przedsiębiorca, który w pierwszych miesiącach aktywności nie osiąga przychodów, nie musi dokonywać żadnych czynności zgłoszeniowych. Rejestracja nie będzie również wymagana po osiągnięciu pierwszych przychodów tak długo, jak przychody te nie przekroczą pułapu 1050 zł w skali miesiąca. W momencie kiedy w którymś z miesięcy przychód przekroczy podaną wcześniej kwotę (1050 zł), wówczas działalność będzie podlegała zgłoszeniu w ciągu 7 dni od momentu przekroczenia wspomnianego limitu przychodów. W momencie zgłoszenia dla Przedsiębiorcy pojawi się nowe, korzystne rozwiązanie. Przez kolejne 6 miesięcy (od momentu zarejestrowania firmy) nie będzie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek opłacania stanowić będą jedynie składki zdrowotne w wysokości: 319, 94 zł.  Po wykorzystaniu półrocznego zwolnienia, będzie można bowiem dodatkowo skorzystać jeszcze z 2-letniej ulgi w ZUS. Przez 24 – miesiące Przedsiębiorca będzie opłacał preferencyjne składki (mały ZUS), które obecnie wynoszą 520,10 zł. Dopiero po upływie 2 lat Przedsiębiorca zapłaci składki w normalnej wysokości ( na  chwilę obecną 1232,16 zł).

Kolejną ważną zmianą jest zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON. Zgodnie z ustawą w obrocie gospodarczym wystarczającą identyfikację przedsiębiorcy stanowić będzie numer NIP.

Tekst: Wioleta Piątkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*