Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gm.Opinogóra Górna

Jak informuję urząd gminy Opinogóra Górna w związku ze wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Opinogóra Górna (uchwała nr XXXIV/225/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 10 grudnia 2021 r.) od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy
od 1 stycznia 2022 r. wynosi 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona opłata w wysokości 46,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Bez zmian pozostaje stawka zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł odliczone
z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnieenie dotyczy jedynie właścicieli budynków jednorodzinnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej BS w Glinojecku Oddział w Opinogórze Górnej

54 8229 1015 0020 0345 2000 0100

w drodze inkasa u Państwa sołtysów lub w kasie urzędu gminy, w terminach:

I kwartał – 31 marca

II kwartał – 30 czerwca

III kwartał – 30 września

IV kwartał – 15 grudnia

Właściciele nieruchomości otrzymają w formie pisemnej zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowych stawek i  danych zawartych we wcześniej składanych deklaracjach. Zmiana wysokości stawek, o których mowa wyżej nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*