Podsumowanie inwestycji z 2017 r. w subregionie ciechanowskim!

W 2017 r. udało się na Mazowszu przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. Modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowa i remonty dróg, boisk to tylko niektóre z przykładów przeprowadzonych w subregionie ciechanowskim zadań. W sumie w tym roku do subregionu ciechanowskiego z budżetu województwa mazowieckiego trafiło ponad 48,4 mln zł.

Śmiało mogę powiedzieć, że 2017 rok był dobrym rokiem dla Mazowsza i subregionu ciechanowskiego. Był to czas wytężonej pracy, ale też wielu ważnych dla mieszkańców naszego województwa inwestycji. W samym regionie ciechanowskim pochłonęły one ponad 48,4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej z tych środków przeznaczyliśmy na projekty drogowe i inwestycje w służbie zdrowia. Te zadania zawsze wymagają największych nakładów finansowych. Również nasze placówki oświatowe zrealizowały kilka ważnych projektów – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Subregion ciechanowski w 2017 r. to:

  • 77 km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych wybudowanych lub zmodernizowanych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego;
  • 9 inwestycji w ciechanowskim szpitalu ze środków samorządu województwa mazowieckiego;
  • 5 inwestycji w placówkach oświatowych;
  • 180 podpisanych umów w ramach RPO WM 2014-2020 na łączne dofinansowanie w wysokości 362 mln zł.

DROGI

DROGI WOJEWÓDZKIE

Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (22,2 mln zł) wyremontowano lub zmodernizowano ponad 28 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion ciechanowski. Największe inwestycje to m.in.:

  • przebudowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 618 Gołymin-Wyszków (blisko 18 mln zł);
  • rozbudowa 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 616 w gminach Dzierzgowo i Grudusk (ponad 2 mln zł);
  • remont dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo-Drochowo i w miejscowości Przyborowice Dolne (1,8 mln zł);
  • remont drogi wojewódzkiej nr 615 (1,7 mln zł).

DROGI POWIATOWE I GMINNE

W tym roku decyzją zarządu województwa mazowieckiego ponad 5,4 mln zł z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostało na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie otrzymały w sumie 43 takie inwestycje na terenie gmin i powiatów subregionu ciechanowskiego. W sumie zmodernizowano lub wyremontowano 49 kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Dzięki tym inwestycjom rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich zyskają dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych.

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA DRÓG LOKALNYCH

Zarząd województwa mazowieckiego podjął również w tym roku decyzję o przeznaczeniu 100 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi powiatowe. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” skierowany jest do powiatów z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Inwestycje będą mogły być realizowane także w partnerstwie z innymi samorządami.

Program realizowany będzie w ramach dwóch naborów – po 50 mln zł każdy. Pierwszy nabór na projekty, które będą realizowane do końca 2018 r. został przeprowadzony w tym roku. Drugi nabór przeprowadzony zostanie w 2018 r. na inwestycje, które będą realizowane w 2019 r. Maksymalny poziom dofinansowania w programie to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

ZDROWIE

  • 9 inwestycji w szpitalu ciechanowskim – 17,7 mln zł ze środków samorządu Mazowsza

W tym roku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przeprowadzonych zostało dziewięć inwestycji ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Pochłonęły one 17,7 mln zł.

Najwięcej z tych środków, czyli ponad 6,6 mln zł przeznaczono na przebudowę i doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Udało się wykonać prace budowlane i zakupić część sprzętu medycznego, m.in. respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, aparat USG, EKG, zestawy do intubacji itp. Zakończenie inwestycji i zakup pozostałego sprzętu zaplanowano na 2018 r.

Dodatkowo szpital, w ramach innego projektu, zakupił nowoczesną aparaturę medyczną (2,7 mln zł). Udało się również zmodernizować i wyposażyć kilka oddziałów szpitalnych – laryngologiczny, dziecięcy, chirurgii dziecięcej oraz zakład bakteriologii (5,5 mln zł). Prace na oddziałach onkologiczno-hematologicznym oraz obserwacyjno-zakaźnym nadal są prowadzone.

Przygotowano też dokumentację projektową i kosztorys do projektu przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej (1,7 mln zł). Prace budowlane będą realizowane w przyszłym roku.

EDUKACJA

  • 5 inwestycji w placówkach oświatowych – blisko 3 mln zł ze środków samorządu województwa mazowieckiego

Na wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego mogły liczyć również ciechanowskie placówki oświatowe. W sumie trafiło do nich blisko 3 mln zł.

Połowa z tych środków (1,5 mln zł) trafiła do Zespołu Placówek Oświatowych w Dziarnie. Ośrodek w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził szereg prac termomodernizacyjnych. W 2016 r. termomodernizację przeszedł budynek szkoły, natomiast w tym roku, dzięki ponad 1,5 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i internat.

Na pomoc finansową mógł liczyć również Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Dzięki ponad 1,2 mln zł udało się m.in. wykonać instalację systemu sygnalizacji pożarowej, zmodernizować część pomieszczeń oraz wymienić dach na budynkach B oraz techniczno-gospodarczym w części A.

BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, w tym roku szkolnym już po raz piąty samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego realizował kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. W szkołach na terenie subregionu ciechanowskiego odbywały się spotkania m.in. z ratownikami medycznymi i policjantami, podczas których najmłodsi mieszkańcy subregionu otrzymywali elementy odblaskowe.

Samorząd Mazowsza podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku sfinansował kolejne tablice „Czarne punkty” nad wodą. Dwie z nich stanęły w subregionie ciechanowskim. Nowe czarne punkty pojawiły się w powiatach pułtuskim na Narwi w Ponikwi tzw. „Biała Góra” oraz płońskim. W tym ostatnim tablica stanęła na Wiśle w Czerwińsku nad Wisłą.

Dodatkowo, w ramach prowadzonego przez samorząd Mazowsza Programu OSP 2016–2017, jednostka OSP w Głodowie (pow. pułtuski) otrzymała 100 tys. zł dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

KULTURA I TURYSTYKA

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze realizowało w tym roku projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020 – aranżację ekspozycji w oranżerii. Pomieszczenia sutereny zostaną zaaranżowane i przystosowane do celów wystawienniczych. Wartość całego projektu to ponad 644 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie ponad 300 tys. zł, natomiast z budżetu Mazowsza – 271 tys. zł.

WSPARCIE DLA SOŁECTW

Zarząd województwa mazowieckiego uruchomił w tym roku również Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS). Jest on skierowany do sołectw, które najlepiej znają potrzeby swoich wspólnot lokalnych. W ramach programu można pozyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. W jednej gminie mogą być realizowane maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania, m.in. remonty boisk, placów zabaw, parków czy świetlic OSP. Nabór wniosków potrwa jeszcze do 10 stycznia 2018 r.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

RPO WM 2014-2020

Rok 2017 to także czas intensywnego wydatkowania środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Beneficjenci z subregionu ciechanowskiego mają się czym pochwalić. Byli jednymi z najaktywniejszych w województwie. W sumie, w tej perspektywie, zatwierdzono do dofinansowania już 208 złożonych przez nich wniosków. Podpisano natomiast 180 umów, dzięki którym samorząd Mazowsza przekaże do subregionu ponad 362 mln zł.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*