Prawie 500 mln zł z UE dla subregionu ciechanowskiego

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93 proc. środków. W subregionie ciechanowskim podpisanych zostało w sumie 319 umów. Wartość projektów to 765 mln zł, z czego wsparcie europejskie przyznane przez samorząd województwa wyniosło ponad 496 mln zł.

Do tej pory władze Mazowsza podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Dobre tempo wydatkowania środków unijnych pozwala nam je efektywnie wykorzystać. Fundusze pozwoliły Mazowszu nie tylko na ogromny rozwój, ale są także kluczowe w walce z pandemią koronawirusa – mówi marszałek Adam Struzik.

Na co pozyskaliśmy pieniądze?

W subregionie ciechanowskim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy edukacji – 74 podpisane umowy, przedsiębiorczości – 63 umowy, wykluczenia społecznego – 55 umów czy gospodarki niskoemisyjnej – 53 umowy. Na kolejnych miejscach znalazły się: rozwój rynku pracy – 25 umów, gospodarka przyjazna środowisku – 21 umów, rozwój regionalnego systemu transportowego – 11 umów, jakość życia i wzrost e-potencjału na Mazowszu – po 7 umów, a na samym końcu wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – 3 umowy.

– Samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe aktywnie korzystają z pomocy z Unii Europejskiej. Część projektów jest już zakończona, natomiast w wielu przypadkach wciąż trwają inwestycje i działania społeczno-edukacyjne, których odbiorcami są mieszkańcy subregionu – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Kto najskuteczniejszy?

W subregionie ciechanowskim samorządy lokalne realizują w sumie 189 projektów, a przedsiębiorcy – 88 projektów. Samorządy pozyskały w sumie 382 mln zł, a przedsiębiorcy 46 mln zł. Jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów najaktywniejszy okazał się powiat ciechanowski – 17 umów na ponad 26,8 mln zł, a pozyskanych środków unijnych miasto Płońsk – ponad 71,5 mln zł i Ciechanów – ponad 67,6 mln zł.

BeneficjentLiczba umówWartość ogółemWkład UE
Miasto Płońsk12116 191 131,5671 556 067,99
Miasto Ciechanów11102 382 722,9567 654 581,96
Gmina Pułtusk1536 339 881,8123 588 494,66
Powiat płoński1471 637 882,0936 159 752,37
Powiat pułtuski1320 737 343,0616 522 493,84
Powiat ciechanowski1738 952 364,4726 877 569,04

Środki UE na walkę z koronawirusem

Mazowsze było pierwszym regionem, który w momencie wybuchu pandemii uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem i doposażenie mazowieckich szpitali. Wartość projektu to obecnie 480 mln zł.

Wśród partnerów projektu znalazło się 5 placówek medycznych z subregionu ciechanowskiego, do których. trafiło w sumie m.in. 179 sztuk specjalistycznej aparatury1179 sztuk wyposażenia, ponad 1,6 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 15 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

Ponadto, dzięki środkom unijnym, szpital wojewódzki w Ciechanowie przeprowadził niezbędne prace remontowe, a także otrzymał nowoczesny ambulans typu C. Nowy ambulans trafił również do Szpitala Powiatowego Gajda-Med w Pułtusku.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, ten projekt to ogromne wsparcie dla mazowieckich placówek medycznych. – Tylko w subregionie ciechanowskim wartość zakupionego sprzętu, środków ochrony osobistej i wyposażenia wyniósł ponad 23 mln zł. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniosą kolejne miesiące, dlatego robimy wszystko, aby mazowieckie placówki medyczne były dobrze wyposażone i przygotowane na nadejście kolejnej fali koronawirusa.

2,5 mld zł z UE dla Mazowsza

Dzięki obowiązującemu od 2018 r. podziałowi województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięciu środków finansowych pomiędzy kategoriami regionów, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

– Nasze starania i przede wszystkim upór przynoszą wymierne efekty. Przy projektowaniu budżetu unijnego na nową perspektywę, Unia Europejska uwzględniła podział statystyczny naszego regionu. Tym samym kwota wsparcia, na którą możemy liczyć porównywalna jest do tej z obecnej perspektywy. Dodatkowo Mazowsze regionalne, po latach starań, po raz pierwszy zostanie uwzględnione w ramach programu Polska Wschodnia. To kolejnych 400 mln euro, które umożliwią realizacje wielu potrzebnych inicjatyw– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. W subregionie ciechanowskim władze Mazowsza za cel na najbliższe lata obrały ożywienie gospodarcze regionu przez m.in. podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej, inwestycje w kulturę, turystykę czy wzbogacenie bazy dydaktycznej uczelni oraz poprawę jakości życia mieszkańców przez m.in. rozbudowę infrastruktury społecznej, podniesienie standardów technicznych dróg, budowę obwodnic, rozbudowę sieci dróg rowerowych, rozwój OZE (wymiana źródeł ciepła, termomodernizacje), a także rewitalizację terenów zdegradowanych i obiektów zabytkowych.

Największe projekty zrealizowane dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020

  • Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – beneficjent: miasto Płońsk, wartość dofinansowania UE – 50 mln zł;
  • Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo–kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów – beneficjent: miasto Ciechanów, wartość dofinansowania UE – 33,3 mln zł;
  • Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, wartość dofinansowania UE – 11,9 mln zł;
  • Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – beneficjent: powiat mławski, wartość dofinansowania UE – 9,3 mln zł;
  • Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim – beneficjent: gmina Pokrzywnica, wartość dofinansowania UE – 9,1 mln zł;
  • Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii – beneficjent: gmina Załuski, wartość dofinansowania UE – 8,1 mln zł;
  • Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych – beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., wartość dofinansowania UE – 7,9 mln zł;
  • Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo – beneficjent: miasto Ciechanów, wartość dofinansowania UE – 7,4 mln zł.  

Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*