Prezydent z absolutorium za 2016 rok

Głównym tematem 30. sesji Rady Miasta Ciechanów było wykonanie budżetu w 2016 roku. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną, Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie kluby w Radzie Miasta. Prezydent Krzysztof Kosiński otrzymał absolutorium.
Dochody miasta stanowiły ponad 167,9 mln zł, wydatki – 164,1 mln zł. Wypracowana nadwyżka wyniosła 3,8 mln zł. Na dodatni bilans wpłynęło wprowadzenie do budżetu wolnych środków, w wysokości około 9 mln zł, pozostałych jeszcze po 2015 roku oraz racjonalna gospodarka finansami. Na zadania inwestycyjne w poprzednim roku wydano 22,4 mln zł, łącznie ze środkami pozyskanymi z zewnętrznych źródeł. Oprócz tego, przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości 11,5 mln zł zrealizowały spółki miejskie.

Prezydent Krzysztof Kosiński podkreślał, że kiedy budżet 2016 roku był uchwalany, planowana była emisja obligacji w wysokości 6 mln zł, ale dzięki racjonalnej gospodarce finansowej, oszczędnościom kolejny rok wypracowanym w administracji, dzięki sięgnięciu pierwszy raz od wielu lat po dywidendy z miejskich spółek, jak również pozyskaniu środków zewnętrznych, nie doszło do emisji obligacji oraz nie został zaciągnięty żaden kredyt.

„Spłaciliśmy 7,5 mln zł kredytów zaciągniętych w latach 2007-2014. Te wszystkie działania zapewniły miastu stabilność finansową oraz możliwość zabezpieczenia wkładu własnego do wielomilionowych inwestycji unijnych, które już się rozpoczęły. Równocześnie dokonano inwestycji w infrastrukturę wyczekiwaną od lat przez mieszkańców. Zrealizowaliśmy takie projekty, które wydawały się dla wielu niemożliwe. Jako miasto jesteśmy też przewidywalni pod względem podatkowym: ani w 2015, ani w 2016 ani w 2017 roku nie dokonano podniesienia żadnych podatków i opłat lokalnych wpływających do budżetu miasta, a od 1 stycznia 2016 roku obniżona została opłata śmieciowa” – podkreślał prezydent Krzysztof Kosiński.
Następnym punktem obrad była ocena zasobów pomocy społecznej oraz monitorowanie strategii społeczno-gospodarczego miasta. Radni rozpatrzyli ponadto 11 projektów uchwał. Wprowadzili zmiany do planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego. W planie uwzględniono 3 projekty Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego związane z poprawą jakości świadczeń medycznych. Drobne modyfikacje wprowadzono też w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Czas trwania kadencji ciechanowskiej Rady Seniorów wydłużono z dwóch do trzech lat. Wyrażono także zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Szwanke 18 oraz zbycie 5 działek znajdujących się w obrębie Wrmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W obliczu trwających konsultacji nad określeniem zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej, termin dostosowania istniejących reklam wydłużono do końca roku. Radni zdecydowali również o powołaniu doraźnej komisji do opracowania programu gospodarowania i zasad wynajmowania lokali komunalnych. W skład tej komisji weszli: Bogumiła Rybacka, Merek Rutkowski, Zenon Stańczak, Tomasz Podsiadlik i Krzysztof Leszczyński.

Tekst: Renata Jeziółkowska, UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*