Przedłużenie naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w gminie Regimin

Wójt Gminy Regimin przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Regimin.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) do tutejszego Urzędu Gminy osobiście w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 19 (II piętro), a także za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres  e-mail: e.milewska@regimin.pl,
  • załatwienie formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymanego dofinansowania przez Gminę z WFOŚiGW w Warszawie. W przypadku braku otrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o na odbiór i utylizację azbestu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Gminy  pok. nr 19, tel. 23 68117 56 wew. 29 – Edyta Milewska; e-mail: e.milewska@regimin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*