Ptasia grypa – ochroń swoje gospodarstwo

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z wykryciem na Mazowszu w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki) pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 (32. ognisko w Polsce), wyznaczono strefę zapowietrzoną w gminie Wiskitki oraz strefę zagrożoną we wskazanych obszarach powiatów: żyrardowskiego i sochaczewskiego.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Właścicielom gospodarstw ze strefy zapowietrzonej i zagrożonej nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki oraz oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w ich obrębie. Dodatkowo między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym należy wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez służby drogach publicznych lub prywatnych. Obszar zapowietrzony i zagrożony oznaczony zostanie na zewnętrznych granicach tych obszarów tablicami ostrzegawczymi z napisami „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Służby weterynaryjne przypominają o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na mocy powyższego Rozporządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono zakaz:

  • przemieszczania do i z gospodarstw drobiu i innych ptaków;
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
  • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
  • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych;
  • transportu mięsa drobiowego z rzeźni;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw;
  • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach;
  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

O wszystkich niepokojących objawach u drobiu w gospodarstwach należy natychmiast informować właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszania organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Na Mazowszu pierwszy przypadek wystąpienia grypy ptaków – u łabędzia niemego miał miejsce 21 grudnia bieżącego roku nad Jeziorem Łacha w Józefowie (powiat otwocki) koło Warszawy.

Źródło/foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*