Ratusz ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Jak podaje miejski magistrat został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Oferty dotyczące zadań na przyszły rok z ośmiu obszarów można składać do ratusza do 23 grudnia. Komisje do 17 stycznia zdecydują, na co przyznane zostaną środki.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 720 000 zł. Obszar obejmuje 4 zadania: 1) Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”. – 42 000 zł, 2) Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych – 640 000 zł, 3) Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych – 28 000 zł, 4) Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta – 10 000 zł.

Na oświatę, edukację i wychowanie przeznaczono kwotę 55 000 zł na dwa obszary:
1) Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo rekreacyjnym – 40 000 zł oraz 2) Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania – 15 000 zł.
Do 67 000 zł zwiększono kwotę łączną, o którą można ubiegać się z zakresu pomocy społecznej, włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych. W tym obszarze można składać wnioski na: 1) Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych – 41 000 zł, 2) Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych – 26 000 zł. Na projekty z obszaru ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 65 000 zł.

Można aplikować w ramach dwóch zakresów: 1) Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym – 35 000 zł, 2) Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – 30 000 zł.
Projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostaną wsparte kwotą łącznie 150 000 zł w podziale na następujące zadania: 1) Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych – 40 000 zł, 2) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej – 50 000 zł, 3) Promocja dorobku artystycznego – 20 000 zł, 4) Podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych i współpracy międzynarodowej – 40 000 zł.
Na zadania z obszaru rozwoju sektora pozarządowego przeznaczono 14 000 zł, na Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu.

Kwota w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju
przedsiębiorczości, o jaką można się ubiegać, to 6 000 zł.
Projekty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego otrzymają łącznie 20 000 zł w podziale na następujące zadania: 1) Opieka nad zwierzętami – 10 000 zł i 2) Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej – 10 000 zł.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem. W konkursie na 2020 r. obowiązują wyłącznie zaktualizowane formularze. Zgłoszenia na formularzach z lat ubiegłych nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. Formularz oferty oraz instrukcja jego wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.umciechanow.pl.
Szczegóły dotyczące zasad konkursu, formularz, informacje, które należy
uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*