Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2022 r.

26 lipca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowanych do realizacji od 2022 r. Wnioski mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu mogą składać wnioski do 25 sierpnia 2021 r.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa mazowieckiego na rok 2022 przyznane zostały środki w wysokości 295 209 485,01 .

Wnioski mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dofinansowaniu podlegać będą koszty kwalifikowane zadania, w szczególności związane z wykonaniem robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi zgłoszonej do dofinansowania, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących jej wyposażenia technicznego, z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach jej bieżącego utrzymania.

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2022.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań, przy czym w przypadku zadań zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, każde z nich musi dotyczyć drogi/dróg innej kategorii.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu.

Wnioski można składać osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 25 sierpnia 2021 r. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rfrd-realizacja-od-2022-roku

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) w latach 2019-2020 zawarto umowy o dofinansowanie 521 zadań gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęto ponad 950 km dróg gminnych i powiatowych. Na realizację tych zadań przekazano dotychczas ponad 878 mln zł (dofinansowanie przekazane w latach 2019-2021). Dodatkowo w roku 2021 (zgodnie z aktualnymi listami zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu) do dofinansowania zakwalifikowanych zostało:

·         134 nowe zadania gminne i powiatowe, realizowane od roku 2021 (nabór z 10 lipca 2020 r.),

·         242 zadania polegające wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (nabór z 9 marca 2021 r.).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*