Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie: od 03.08.2022 r. do 04.08.2022 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (po 24 000 zł) dla 15 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)”, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (RPO WM)
Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie Urzędu, nr tel. 23 673 08 56 oraz pod adresemhttp://ciechanow.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
O ww. środki ubiegać się mogą osoby, które nie otrzymały bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.
O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby w wieku 30 lat i więcej, posiadające status osoby bezrobotnej oraz spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • długotrwale bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • z niepełnosprawnościami,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (tzn., posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie techniczne),
  • kobiety,
  • mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia – osoby nienależące do grupy osób: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie wyższym lub policealnym/pomaturalnym (możliwość skorzystania jedynie ze wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub szkoleń).
  • nie brały udziału w projekcie w latach 2021 – 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*