Zmiany w urzędzie gminy Glinojeck

W dniu 28 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku. W sesji wzięło udział 15 radnych, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wraz z kierownictwem Urzędu.

Podczas sesji Rada Miejska powołała nowego skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck którym została Pani Katarzyna Łukaszewska. Funkcję obejmie dnia 1 sierpnia 2020 roku. Nowo powołana Pani Skarbnik to mieszkanka gminy Glinojeck, magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości budżetowej, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu
księgowości i rachunkowości. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku w referacie finansowym.

Podczas sesji radni uchwalili również następujące uchwały:

  1. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;
  2. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2020 rok;
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck;
  5. w  sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2020 r.;
  6. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu;
  7. w sprawie zmiany rocznego Planu Pracy i Kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2020
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznymf

fot/ingo umig Glinojeck

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*