Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Uzyskanie prawa do zwolnienia uzależnione jest od liczby miejsc pracy powstałych w związku z nową inwestycją. W zależności od tej liczby zróżnicowano progi dostępności zwolnienia. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsca pracy; 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy; 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy; 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.

Zwolnienia dotyczą nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części bądź budowli lub ich części. Ubiegając się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji do organu podatkowego zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis.

Proponowane zwolnienie ma na celu również zachęcenie przedsiębiorców funkcjonujących w mieście oraz poza nim do inwestowania kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Ciechanowa.

Szczegóły dotyczące zasad, terminów oraz wymaganych dokumentów przedstawione zostaną w przedmiotowej uchwale, która zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej po jej wejściu w życie. Informacji udziela Wydział Podatków i Opłat (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 15, tel. 23 674 92 28).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*