24 sesja Rady Miasta- nowa odsłona Prezydium!

Dzisiejsza Rada Miasta pozwoliła na uzupełnienie prezydium oraz złożenie ślubowania przez nowego radnego, Michała Rząsińskiego.

14 października odwołano z dotychczas pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Miasta, Leszka Goździewskiego oraz wiceprzewodniczącego Stanisława Talarka. Podczas dzisiejszej sesji kandydaturę Barbary Kornatowskiej poparło 13 radnych, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało. Stosunkiem głosów 15 za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się stanowisko wiceprzewodniczącego, zwolnione po Stanisławie Talarku, powierzono Robertowi Kucińskiemu.

Kolejnym wnioskiem oddanym pod tajne głosowanie było odwołanie z pełnionych funkcji przewodniczących RM Elżbiety Latko i Krzysztofa Leszczyńskiego. Obie inicjatywy nie uzyskały minimalnego poparcia (3 głosy za, 15 przeciw, 3 wstrzymujące się) i zostały odrzucone.

Nowym przewodniczącym Komisji Rozwoju i Budżetu (za ustępującą z tego stanowiska B. Kornatowską) został Wiesław Brzozowski. Zmieniły się też składy komisji rady. Do członkostwa w Komisji Rewizyjnej przystąpili: Michał Jeziółkowski, Jerzy Racki i Marek Rutkowski, zrezygnowali z niej R. Kuciński i B. Kornatowska. Z uczestnictwa w pracy Komisji Kultury i Sportu odstąpił S. Talarek i M. Jeziółkowski. Swoją aktywność w tej komisji zadeklarował R. Kuciński i M. Rząsiński. M. Rząsiński i Bogumiła Rybacka przystąpili do Komisji Oświaty.

Podczas obrad 27 października radni przyjęli 42 uchwały. W przedłożonych na sesję materiałach analizie poddano monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Ciechanowa oraz działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mimo niższej sprzedaży ciepła oraz wydatków na rozbudowę i  modernizację sieci, w 2015 r. PEC osiągnął zysk w wysokości 1,7 mln zł.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie 8 umów dzierżawy, udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 11 najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, zbycie 2 nieruchomości i kupienie 2 nowych. Określili też wysokości stawek podatku od nieruchomości. Istotną zmianą jest wprowadzenie stawki dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Wynosi ona 19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zastosowane zróżnicowanie stawki podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimis. Pozostałe stawki pozostaną na tym samym poziomie lub ulegną obniżeniu. W 2017 roku mieszkańcy zapłacą 4 gr mniej za grunty pod wodami powierzchniowymi, 2 gr mniej za grunty objęte obszarem rewitalizacji i 2 gr mniej za budynki przeznaczone na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zmiana podstawy prawnej była powodem do podjęcia uchwały w sprawie nowych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Cena skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego nie uległa zmianie. Nadal będzie ona wynosić 41 zł za 1 dt.

Radni zdecydowali o uaktualnieniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Podjęta została uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. W 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów będzie realizatorem projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą „Aktywność Odpowiedzialność Sukces”. Projekt adresowany jest do dzieci z rodzin przeżywających trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu Gmina Miejska Ciechanów utworzyła Placówkę wsparcia dziennego pod nazwą „Świetlica Środowiskowa”, która będzie przez dwa lata współfinansowana ze środków EFS. Zgodnie z założeniami projektu, Placówka wsparcia dziennego powstała w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. W związku wymogami prawnymi związanymi z realizacją zadania, konieczna była zmiana statutu MOPS.

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Ciechanów instrumentem płatniczym. Uchwała związana jest z możliwością zainstalowania w kasach Urzędu Miasta terminali do obsługi kart płatniczych. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową  przygotowuje pilotażowy program wprowadzający w urzędach akceptację płatności bezgotówkowych  z użyciem terminali płatniczych. Pilotaż uruchomiony będzie bez kosztowo  dla urzędów,  jak i dla klientów
i będzie trwał do końca roku. Po pilotażu, utrzymanie bezgotówkowych płatności w Urzędzie Miasta Ciechanów zależało będzie od kwestii opłat za dokonanie transakcji po stronie urzędu oraz po stronie mieszkańca.

Radni zdecydowali o uchwaleniu Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opowiedzieli się za uchwałą w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. W związku ze zmianą zarządcy, którym obecnie jest spółka miejska PUK, z elektronicznym systemem ewidencji i zarządzania cmentarzem oraz szeregiem wprowadzanych rozwiązań, a także potrzebą dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów prawa, opracowany został nowy regulamin, który należało wprowadzić uchwałą. Określono  obowiązki administratora cmentarza w kwestii prowadzenia spraw formalno-organizacyjnych. W regulaminie zawarte są informacje dla wszystkich właścicieli grobów, firm pogrzebowych i kamieniarskich, m.in. co do sposobu załatwiania spraw związanych z pochówkiem, prowadzeniem budowy i remontów nagrobków. Uchwalenie regulaminu było konieczne dla uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem cmentarzem. W nowym cenniku opłat cmentarnych określono opłaty za miejsca i rezerwację pod pochówki, za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za czynności formalno-prawne i administracyjne.

Uchwałą uaktualniono wykaz ulic w dwóch granicach obwodów głosowania oraz wprowadzono zmiany dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych. W obwodzie głosowania nr 9 uaktualniono wykaz ulic poprzez wpisanie w jego granice  ul. Ireneusza Palińskiego, w granicach obwodu nr 14 uwzględniono ul. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. To nowe nazwy nadane przez radnych w ostatnich miesiącach.

Przepisy zobowiązują do zapewnienia co najmiej1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w związku z czym dla obwodu głosowania nr 9 jako siedzibę obwodowej komisji wyborczej wpisano Żłobek Miejski przy ul. Batalionów Chłopskich 4, a dla obwodu głosowania  nr 15, przedszkole nr 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 26A.

Uaktualniony został wykaz ulic w granicach okręgów wyborczych ze względu na nadanie nazw ulicom. Wpisane zostały ulice: Senator Janiny Fetlińskiej, Złota, Prymasa Tysiąclecia, Henryka Sławika, Ireneusza Palińskiego, Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” oraz Kozia.

Radni zgodzili się również na udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu (100 tys. zł zostanie przeznaczone na Specjalistyczny Szpital Wojewódzki) oraz zmianę „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”. Czas obowiązywania strefy skrócono o godzinę. Opłaty będzie trzeba uiszczać od godz. 9.00 do 16.00 (a nie jak do tej pory do godz. 17.00) od poniedziałku do piątku. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2017 roku.

Radni uznali za bezzasadną skargę mieszkańców bloku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 na działalność prezydenta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*