RegulaminREGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.tvciechanow.pl

 

1. §  Warunki ogólne

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej tvciechanow.pl.
 2. Celem istnienia Portalu jest publikowanie aktualnych materiałów dotyczących w głównej mierze powiatu Ciechanowskiego i podległych jednostek oraz istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Portal internetowy tvciechanow.pl ma charakter informacyjno – promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z Portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • 2 Definicje pojęć użytych w regulaminie
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi tvciechanow.pl
 2. Usługa – usługa tvciechanow.pl będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Portalu, w tym publikację Materiałów w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Usługodawca – Image&Partners z siedzibą w Ciechanowie ul. Pułtuska 55/35.
 4. Portal – portal internetowy funkcjonujący pod adresem https://tvciechanow.pl.
 5. Administrator – Image&Partners z siedzibą w Ciechanowie ul. Pułtuska 55/35.
 6. Materiały – wszelkie materiały – video/teksty/artykuły (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) – publikowane przez Administratora lub Użytkowników w ramach Usługi tvciechanow.pl.
 7. Regulamin – jest to niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204) z późniejszymi zmianami. Regulamin jest dostępny na stronie tvciechanow.pl, skąd może być pobrany i utrwalony na dysku twardym komputera Użytkownika.
 8. Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej tvciechanow.pl w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 • 3 Zamieszczanie materiałów na stronie Portalu
 1. Usługodawca może publikować banery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących). Korzystając z baneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 2. Ocena technicznych możliwości zamieszczenia materiałów i banerów przekazanych Portalowi Internetowemu przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 należy do Administratora Portalu Internetowego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów
 4. Usługodawca nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Usługodawcą.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia materiałów na stronie portalu bez podawania przyczyny. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Usługodawcą.
 6. Przekazane materiały tekstowe powinny zawierać możliwy do skopiowania tekst w formatach plików: MS Word, dokument tekstowy Open Office, zwykły plik tekstowy.
 7. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich nadesłanych materiałów.
 8. Osobom i jednostkom organizacyjnym przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub wycofania informacji z Portalu.
 9. Informacje przeznaczone do publikacji wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesłać w formie elektronicznej na adres: tvciechanow@gmail.com
 • 4 Odpowiedzialność ust. 1 Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Administrator Portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w Portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 2. Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z Portalu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków, kanałów RSS) do lub z niniejszych witryn.
 3. Usługodawca nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
 4. Administrator nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych osób nadsyłających informacje do publikacji chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tychże osób lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 6. Administrator nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 7. Administrator ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
 8. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Usługodawcy, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Publikowane w Portalu treści są wyrazem opinii i poglądów ich autorów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Portalu przez Użytkowników.
 10. Administrator informuje Użytkowników, że nie będą zamieszczane w Portalu treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym Usługodawcy, a także niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

ust.

 • 5 Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Portalu oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do:
 6. a) nie wykorzystywania Portalu do działań niezgodnych z prawem,
 7. b) nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
 8. c) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, d) nie wykorzystywania Portalu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
 9. e) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników serwisu.
 10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa dostępu do Portalu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
 11. a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 12. b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych w Portalu,
 13. c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
 14. d) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 15. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje Administrator, po analizie jego działania w sieci.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego
 • 5 Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone w Portalu są objęte prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy. Teksty autorskie zamieszczone na Portalu objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Usługodawcy do ich publikacji w zakresie i za zgodą Autora.
 2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna Portalu.
 3. Użytkownicy Portalu mogą korzystać: z treści newsów (aktualności) zamieszczonych w Portalu tylko do celów niekomercyjnych za podaniem ich źródła.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Portalu wykraczające poza niekomercyjny użytek, wymaga zgody Usługodawcy i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie.
 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Opublikowane w Portalu informacje będą usuwane gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Administrator postanowi inaczej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik, który korzysta z Portalu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.
 4. Przepisy Regulaminu odnoszące się do Użytkowników, dotyczą również Partnerów (firm współpracujących) z Usługodawcą, korzystających z Portalu.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie portalu www.tvciechanow.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.