Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o II naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2024 roku

Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony będzie od 7 do 18 marca 2024 r.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie, w godzinach 08:00 – 16:00, przesyłać na ww. adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka z wyłączeniem załączników graficznych, które należy przekazać w wersji papierowej. Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP powinien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do ich złożenia.

Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy przekazać wniosek w wersji edytowalnej na adres e-mail: autobusy@mazowieckie.pl Plik należy zapisać z użyciem nazwy organizatora. Przesłanie wersji edytowalnej wniosku jednobrzmiącej z wersją opatrzoną podpisami (w formacie „.xls” lub „.xlsx”) w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu jest warunkiem rozpoznania wniosku.

18 marca 2024 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wniosek wpłynie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie najpóźniej 18 marca 2024 r.

Wzór wniosku do pobrania: Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o II naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2024 roku – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*