Konkurs: „Ciechanowiak Bezpieczny Przez Cały Rok”

Do 15 października można nadsyłać prace plastyczne do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w związku z konkursem dla uczniów szkół podstawowych „Ciechanowiak Bezpieczny Przez Cały Rok”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ciechanów oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Ciechanowiak Bezpieczny Przez Cały Rok”

 

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Urząd Miasta Ciechanów oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

 1. Cele konkursu:
 • szerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa we wszystkich aspektach życia;
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw społecznych;
 • propagowanie pozytywnych zachowań;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i sposobów zapobiegania im;
 • rozwijanie wrażliwości i zdolności artystycznych uczniów;
 • inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych;
 • Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej: klasy IV- VII;
 • Tematyka prac powinna dotyczyć dowolnie wybranego zagadnienia:

– bezpieczeństwo na drodze,

– bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,

– bezpieczeństwo w szkole,

– bezpieczeństwo w czasie zabaw podczas wakacji letnich,

– bezpieczeństwo w czasie zabaw podczas ferii zimowych,

– bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi,

– bezpieczeństwo podczas prac polowych,

– bezpieczeństwo w sieci,

– bezpieczeństwo osób starszych.

 • Technika pracy: prace konkursowe należy wykonać w dowolnej technice plastycznej;
 • Format pracy: A4, A3;
 • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa;

– imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna;

– nazwa, adres, mail oraz nr telefonu szkoły;

– pisemną zgodę rodzica (opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych (wystawienie pracy, publikacja na kartach kalendarza oraz na stronie internetowej organizatorów).

 1. Miejsce przekazywania lub nadsyłania prac:

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

06-400 Ciechanów

 1. Termin:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 września 2017r.

Prace można nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub przekazywać osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 do dnia 15 października 2017r. z dopiskiem KONKURS.

 1. Ocena prac:

Prace oceniać będzie 5- osobowa komisja konkursowa, której skład ustalą organizatorzy konkursu.

Komisja oceniać będzie zgodność z tematem, ciekawy pomysł oraz estetykę wykonania.

 1. Nagrody:

Przewidzianych jest trzynaście równorzędnych nagród rzeczowych.

 1. Uwagi dodatkowe:

Organizator konkursu zawiadomi nagrodzonych uczestników o terminie wręczenia nagród.

Prace powinni zostać wykonane indywidualnie, wyrażać własną inwencję artystyczną autora oraz nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych i artystycznych.

Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych.

Pytania kierować do Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

tel. 23 673 12 40, 23 673 12 80

Źródło: KPP w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*