Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan" Zapraszamy do udziału !

 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: “Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan”, który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych.

Tematem konkursu jest narysowanie siebie w roli ciekawej postaci, która stanie się inspiracją do komiksu pt. “Ciechan – Dziedzictwo Lechitów”, a nawet finalnie trafi na jego łamy!

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w zakresie wiekowym 6-16 lat.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się od: 10 października 2017 r.,a mija 1 marca 2018 r. (uwaga, uwaga, decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ma charakter 3-etapowy: etap pierwszy, podczas którego od 2 marca 2018 r. oceny prac dokona dziesięcioosobowa Kapituła Konkursu.

W miesiącu kwietniu, ‘Kapituła Konkursu’ pod przewodnictwem mentora i mistrza polskiego komiksu Pana Zygmunta Symilaka i w składzie: Robert Zaręba, Rafał Kado, Gabriela Becla, Zbigniew Tomecki, Patryk Cabała, Nikodem Cabała, Dariusz Cybulski, Jacek Piekut – wyłonieni i uhonoruje zwycięzców! Wyłoni główną zwycięską prace, ale także nagrodzi rzeczowo, co najmniej dwadzieścia innych solidnie wykonanych prac.

Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do komiksu.

W etapie drugim w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w II połowie kwietnia 2018 r. odbędzie się odbędzie się spotkanie uczestników konkursu, ich rodzin i znajomych, na którym podczas uroczystości wręczania nagród będą prezentowane również nagrodzone prace.

W etapie trzecim w pierwszym półroczu 2018 r. zostanie wydany komiks „Ciechan – Dziedzictwo Lechitów”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji.

CELE KONKURSU!

Najważniejszym celem konkursu jest: promowanie młodych talentów komiksowych, nowoczesne i wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych, rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych, motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do sztuki i nauki, zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu, ale także rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie poznawania komiksowości!

Partnerami i patronami konkursu są: Centrum Historii Zajezdnia, WAWA KOMIKS, PRACOWNIA KOMIKSOWA, TOMMERART, Fundacja Animacja, WYDAWNICTWO KAMELEON, WYDAWNICTWO ELEMENTAL, WYDAWNICTWO ONGRYS, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Partnerami i patronami medialnymi są: TVP 3 Bydgoszcz, TVP 3 Kraków, TVP 3 Łódź, TVP 3 Poznań, TV Ciechanów, Radio KRDP, Polskie Radio Lublin, Radio Poznań FM, WIELKIE ARCHIWUM KOMIKSU, GILDIA.PL, ALEJA KOMIKSU, Portal Fantastyczny Paradoks. Gazety: PULS Ciechanowa, Czas Ciechanowa. Honorowy patronat nad w/w konkursem objął Prezydent Miasta Ciechanów.

Wszelakich informacji udziela pomysłodawca konkursu i autor przyszłego komiksu Rafał Kado – tel:721 050 912

e-mail: wydawnictwo.kadostudio@gmail.com.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziesz również na stronach: https://www.facebook.com/Komiks-Ciechan-322837028121922/

oraz

https://komiks-ciechan.blogspot.com

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

 

 

Dziedzictwo Lechitów.

Regulamin pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

“Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt.: Ciechan”, który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych.

Przedmiot regulaminu

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, a także poszczególne kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Cel konkursu

§ 2

 1. Konkurs ma na celu:
 • rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzację wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii od zarania dziejów do czasów współczesnych,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.
 • motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do nauki,
 • zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu,
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie poznawania komiksowości.

 

 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5 regulaminu.


Organizatorzy konkursu

§ 3

 1. Organizatorami konkursu są:
 • Coyot Presents, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio Sp. z o.o.

 

– zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

 1. Partnerami i patronami konkursu są: Centrum Historii Zajezdnia, WAWA KOMIKS, PRACOWNIA KOMIKSOWA, TOM MER ART, Fundacja Animacja, WYDAWNICTWO STUDIO PROARTE, WYDAWNICTWO KAMELEON, WYDAWNICTWO ELEMENTAL, WYDAWNICTWO ONGRYS, Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni, Otwórz się na Ciechanów, Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich, PSL w Ciechanowie, Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO, EK – Emil Kowalski, Edyta Makowska, LONGINUS, Zespół muzyczny “Suczysty”, Hotel Atena, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

 

 1. Patronami medialnymi są: TVP 3 Bydgoszcz, TVP 3 Kraków, TVP 3 Łódź, TVP 3 Poznań, Radio Dla Ciebie, TV Ciechanów, Radio KRDP, Polskie Radio Lublin, Radio Poznań FM, WIELKIE ARCHIWUM KOMIKSU, GILDIA.PL, ALEJA KOMIKSU, Portal Fantastyczny Paradoks. Gazety: Tygodnik Ilustrowany, PULS Ciechanowa, Czas Ciechanowa, Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów. Honorowy patronat nad w/w konkursem objął “Otwórz się na Ciechanów”.

Zakres terytorialny i uczestnicy

§ 4

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.

2. Konkurs jest skierowany w zakresie wiekowym 6-16 lat – do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

Praca konkursowa

§ 5

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej jest narysowanie postaci od czasów panowania Mieszka I do czasów współczesnych.
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: format A4 (210 mm x 297 mm)
 • forma – dowolna w tym m.in. obraz, grafika;
 • materiały – papier;
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora; kalkowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

Warunki udziału w konkursie

§ 6

 1. Udział w tym konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia pracy – przesłanie na adres: Wydawnictwo KADO STUDIO Sp. z o.o. Chruszczewo ul. Słoneczna 4A 06-400 Ciechanów.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, nadesłane lub dostarczone; od 10 października 2017 r. do 1 marca 2018 r.
 6. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs „Ciechan – Dziedzictwo Lechitów”.
 7. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w § 6 ust. 3 i 5 decyduje data stempla pocztowego.
 8. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu. Do pobrania po kliknięciu na ten link: http://komiks-ciechan.blogspot.com/2017/10/karty-zgoszenia.html.

Przebieg konkursu

§ 7

Konkurs ma charakter 3-etapowy:

 • etap pierwszy, podczas którego od 2 marca 2018 r. oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem mistrza polskiego komiksu Pana Zygmunta Similaka.

Kapituła Konkursu liczyć będzie dziesięć osób. W jej skład wejdą scenarzyści, ilustratorzy, malarze, ale także przedstawiciele życia kulturalnego wskazani przez Organizatora.

Kapituła Konkursu wyłania zwycięską prace, ale także nagradza (rzeczowo) 20 innych najlepszych. Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona rzeczowo, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do komiksu.

 • etap drugi w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w II połowie kwietnia 2018 r. odbędzie się uroczyste rozdanie nagród.
 • etap trzeci w pierwszym półroczu 2018 r. zostanie wydany komiks „Ciechan – Dziedzictwo Lechitów”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji. 

 

Ważne informacje

§ 8

 1. Praca konkursowa musi spełniać wymogi regulaminu i poddana zostanie ocenie:

Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 1. Decyzje jury co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych:https://web.facebook.com/Komiks-Ciechan oraz https://komiks-ciechan.blogspot.com.

 

 1. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z Organizatorami.

Nagrody

§ 9

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody (komiksy, książki, gadżety), których rodzaj i wartość określi Organizator konkursu:

Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany w § 8 regulaminu.

Organizator konkursu może oprócz pierwszego miejsca, dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację także w komiksie, jak również umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych

Dane osobowe

§ 10

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. papierowym wydaniu komiksu oraz w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.

Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

Obowiązywanie regulaminu

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści regulaminu na stronach internetowych:http://muzeumciechanow.pl, https://web.facebook.com/Komiks-Ciechan oraz https://komiks-ciechan.blogspot.com.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*