Ratusz zbiera deklarację na wymianę kotłów

Urząd Miasta zachęca do składania deklaracji przez mieszkańców, zainteresowanych wymianą w 2018 roku węglowych, bądź innych mało efektywnych kotłów grzewczych na bardziej ekologiczne. Miasto będzie starało się o pozyskanie dofinansowania na zakup, w drodze przetargu, kotłów dla mieszkańców. Na tym etapie konieczne jest określenie skali zainteresowania, w związku z czym do 19 stycznia przyjmowane są deklaracje.

Miasto będzie starało się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów dla mieszkańców Ciechanowa, gdzie maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych, może ono wynieść do 5 tys. zł. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. By miasto mogło aplikować o środki, konieczne jest we wniosku zgłaszanym przez miasto, podanie skali zainteresowania po stronie mieszkańców oraz szczegółowych danych.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie: wymiany kotła węglowego, gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na kocioł gazowy, olejowy lub opalany biomasą (bardziej efektywny).

Koszty kwalifikowalne obejmują wyłącznie koszty zakupu przez miasto na rzecz mieszkańców kotła (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u lub podajnik). Koszty niekwalifikowalne, czyli te, które mieszkańcy muszą pokryć ze środków własnych to: koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji, koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła, koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo, koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – modernizacji instalacji c.o i c.w.u., koszty przyłącza do sieci, koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń, koszty nadzoru nad realizacją inwestycji.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, na której planowana jest modernizacja.
Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do projektu będą mieli kolejno mieszkańcy, którzy zadeklarują:

  • wymianę istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego, olejowego) na kocioł opalany biomasą,
  • wymianę kotła węglowego na gazowy,
  • wymianę kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasa na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel lub ekogroszek).

Osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie w 2017 roku mogą zostać wpisane jedynie na listy rezerwowe.

Do deklaracji należy dołączyć:

  • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości,
  • pozwolenie na budowę – w przypadku wymiany pieca na piec gazowy (gdy nie ma przyłącza gazowego doprowadzonego do budynku),
  • specyfikację techniczną wskazanego w deklaracji kotła.

Złożenie kompletnych dokumentów oraz zakwalifikowanie na listę podstawową nie skutkuje automatycznym uczestnictwem w programie. Gmina Miejska Ciechanów nie przewiduje realizacji programu w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych (e-mail: fundusze@umciechanow.pl, tel. 23 674 92 75). Formularz deklaracji można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w formie papierowej w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych (ul. Wodna 1, I piętro pok. 209). Również w tym wydziale, w nieprzekraczalnym terminie, do 19 stycznia, należy deklaracje składać.

Urząd Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*