Konkurs na zadania publiczne na 2019 r. ogłoszony

Otwarty konkurs obejmuje realizację zadań publicznych. Oferty można składać w sześciu obszarach do ratusza do 21 grudnia. Komisje do 18 stycznia zdecydują na co zostaną przyznane środki. Na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu ratusz przeznaczył środki w wysokości 750 tys.zł, na oświatę, edukację i wychowania zagospodarowano sumę 80 tyś.zł, pomoc społeczna zostanie dofinansowana w kwocie 45.tys.zł, w zakresie ochrony i promocji zdrowia 155 tys.zł, kultura – 150 tys.zł, w zakresie rozwoju sektora pozarządowego 32 tys. zł. Nowością jest wyodrębnienie ostatniego z zakresów, w który wchodzą zadania, wcześniej nie uwzględniane: wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości oraz opieka nad zwierzętami. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami. Szczegóły dotyczące zasad konkursu, formularz, informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w BIP:
http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_dla_organizacji_pozarzadowych/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-okresie-od-01.01.2019-r.-do-31.12.2019-roku/idn:214.html
W trakcie listopadowej sesji został uchwalony budżet i program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu możliwe było ogłoszenie konkursu i zagwarantowanie wysokości przeznaczonych środków konkursowych. Środki te wynoszą w sumie 1,212 mln zł. Względem ubiegłego roku zostały zwiększone o 166 tys. zł.
Foto: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*