Absolutorium dla Wójt Marioli Kołakowskiej w Regiminie

Wczoraj radni gminy Regimin udzielili wójtowi gminy Marioli Kołakowskiej wotum zaufania oraz absolutorium. Wszyscy radni mieli pozytywną ocenę dotychczasowych działań kierownictwa gminy.  Oprócz głosowania nad absolutorium oraz wotum zaufania radni zajęli się raportem o stanie gminy.

– Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję – raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Reguluje go ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. W gminie raport ma obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

W trakcie spotkania radnych odbyło się również głosowanie nad odwołaniem skarbnika Beaty Bury, którą na tym samym posiedzeniu zastąpiła Dorota Konop – dotychczasowa główna księgowa w gminnym ośrodku opieki społecznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*