SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BEZ SIEDZIBY – WOJEWODA MAZOWIECKI WYPOWIADA UMOWĘ

Po osiemnastu latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5, Wojewoda Mazowiecki wypowiada Samorządowi Województwa Mazowieckiego umowę. Termin wypowiedzenia upływa 31 października 2017 r.

 Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i były to pomieszczenia, którymi przed tą datą władał Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie posiada własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – podkreśla Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną mienie będące we władaniu sejmików samorządowych staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, służącego realizacji zadań województwa określonych tą ustawą.

Dziś, samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym.

Do czasu wprowadzenia reformy na pl. Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego w myśl przepisów z 1998 r. rozpoczął swoją działalność właśnie w tym miejscu, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie na pl. Bankowym odbywają się posiedzenia komisji sejmiku oraz sesje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje.

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt dokonał w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach szeregu remontów, m.in. wymiany posadzek, montażu ogrzewania itp.

Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu przejęliśmy do ich realizacji ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Obecnie pracę na rzecz realizacji zadań zleconych wykonuje ponad 100 pracowników.

fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmik_Wojew%C3%B3dztwa_Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*