Urząd Miasta przyjmuje wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu w 2017 roku

Mieszkańcy, którzy chcą w tym roku przystąpić do programu, w ramach którego z terenu miasta usuwane i unieszkodliwiane są wyroby zawierające azbest, powinni do 28 lutego złożyć wniosek. Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.

Zgodnie z zasadami obowiązującego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”, usuwanie wyrobów z azbestem prowadzone jest przez jeden podmiot wyłoniony na dany rok przez Urząd Miasta. Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez użytkowników  ogrodów działkowych określony zostanie zakres, zaplanowane zostaną działania i zabezpieczone będą środki finansowe. Złożenie wniosku jest więc konieczne do ujęcia w planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem na ten rok. 28 lutego jest nieprzekraczalnym terminem.

Wnioski dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (w BIP w zakładce „jak załatwić sprawę” – Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, karta informacyjna IMiOŚ.K35, formularze F1 i F2: http://bip.umciechanow.pl/jak_zalatwic_sprawe/IMiOS_K35.html) oraz w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Podawcze, ul. Wodna 1; Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 20). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (23) 674 92 83.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*